Εκλογές 2023 – Ομογένεια: Πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα και οι πόλεις που μπορούν να ψηφίσουν

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Πόλεις στις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκλογείς εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αιτηθεί να ψηφίσουν σε πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα.(*)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ(*)

(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός, καταρτίστηκε με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, υπόκειται σε συνεχή τροποποίηση και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη του οριστικού καθορισμού των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, ο οποίος θα γίνει προσεχώς με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4648/2019.

(**) Εφόσον ο εκλογέας επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην Ελλάδα, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας   https://apodimoi.gov.gr    αίτηση  αναστολής ή διαγραφής της εγγραφής του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 101 του ν.5003/2022 «Αναστολές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών, καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών.»

(www.panhellenicpost.com)