Διαδικτυακή ημερίδα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 12:00-16:00, θα πραγματοποιηθεί η τελική ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος Migrant. Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά. Απευθύνεται τόσο σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όσο και σε γονείς και όποιον/α ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά.(sic)

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος “Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom. Ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα http://migrant.web.auth.gr/el/

Το Migrant (“Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους”) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα τριετούς διάρκειας χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαδικτυακή ημερίδα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Tα κύρια ερωτήματα στα οποία το ‘Migrant’ επιχειρεί να δώσει απάντηση είναι τα εξής:

-Ποιες είναι οι ανάγκες των νεομεταναστών σε σχέση με τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών τους;

-Πώς χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά την ελληνική γλώσσα στην καθημερινή τους ζωή;

-Ποιες είναι οι αντιλήψεις των γονέων;

(www.panhellenicpost.com)