Μεταβατικές διατάξεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Μεταβατικές διατάξεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για τη Σχολική Βία, το οποίο κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα οι, προς ψήφιση, διατάξεις ορίζουν τα εξής:

1. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκτελούνται: α) μέσω επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, οι δαπάνες των οικονομικών ετών 2020 και 2021, που αφορούν στην αμοιβή για παροχή νομικών υπηρεσιών, συναφών φόρων, εισφορών και τελών για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό που δεν κατέστη δυνατόν να εξοφληθούν λόγω μη ολοκλήρωσης ή μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159, διόρθ. σφάλμ. Α ́165). Oι δαπάνες της περ. α) εκτελούνται μετά από υποβολή των οικείων παραστατικών, της δικαστικής απόφασης, του πληρεξουσίου και τη βεβαίωση από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που παρασχέθηκε και το ύψος της προεκτιμώμενης δικηγορικής αμοιβής και β) σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4831/2021 (Α ́170), οι δαπάνες για αμοιβή δικηγορικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία, για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για ορισμό δικηγόρου του άρθρου 31 του ν. 4831/2021, εντός του οικονομικού έτους 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δικηγορικής αμοιβής και συναφών φόρων, εισφορών και τελών, για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών που προέκυψαν ως διαφορά από την ορισθείσα αμοιβή, όπως αυτή αναγράφεται στην ως άνω κατ’ άρθρο 31 του ν. 4832/2021 απόφαση του Πρόεδρου του Ν.Σ.Κ., λόγω διεύρυνσης του αντικειμένου της διαφοράς εν επιδικία.

2. Επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί κατά το οικονομικό έτος 2022 σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, εφόσον οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο λειτουργικών αναγκών.

3. Από την 1η.7.2023 μέχρι την 30ή.6.2024 οι αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

4. Θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται νομίμως οι δαπάνες των σχολικών επιτροπών της αλλοδαπής για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας με ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

(www.panhellenicpost.com)