ΥΠΕΠΘ: Νέες αρμοδιότητες συντονιστών εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Αθήνα.-Απόφαση της υφ. Παιδείας Ζέτας Μακρή αναθέτει στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού την αρμοδιότητα να αποφασίζουν, για τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε κάθε χώρα της περιφέρειας του Συντονιστικού τους Γραφείου, σε συνεργασία με τις οικείες ελληνικές προξενικές και διπλωματικές αρχές και ακολουθώντας τα ισχύοντα για τη δημόσια εκπαίδευση της εκάστοτε χώρας υποδοχής για θέματα που έχουν σχέση με την πανδημία και συγκεκριμένα:

α) την τυχόν προσωρινή αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σε περίπτωση παρόντος ή επικείμενου υγειονομικού κινδύνου εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,

β) την τυχόν αναστολή μετακινήσεων/εκδρομών μαθητών,

γ) ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας σχετικά με απουσίες των μαθητών και

δ) ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

(www.panhellenicpost.com)