Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία ΥΠΕΞ»

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σε Δημόσια Διαβούλευση (opengov.gr) έχει αναρτηθεί από την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:00 (!) το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 14.00. Η Ιστοσελίδα είναι http://www.opengov.gr/ypex/

Υπενθυμίζεται ότι στο έν λόγω Νομοσχέδιο και ειδικότερα στο άρθρο 85-96 αφορούν στον Απόδημο Ελληνισμό και τις αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΞ με τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με την Δημόσια Διπλωματία και άλλες Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, τα άρθρα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό έχουν ως ακολούθως:

άρθρο 85

  1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ιδίως η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη και διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, η επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής εικόνας της χώρας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας διπλωματίας, της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στους τομείς του πολιτισμού και των μορφωτικών ανταλλαγών, και του συντονισμού των Υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων διεθνούς επικοινωνίας, η παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στις εκτός της χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγματα στην Ελλάδα.
  2. Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με την Υπηρεσία Συντονισμού και τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών για την έγκριση των Σχεδίων και προγραμμάτων δράσης, καθώς και καταρτίζει μηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της και τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων για τον βαθμό υλοποίησης των ΣΕΣ και ΣΔ.

Άρθρο 86

Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας φορείς

Στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας υπάγονται:

α) Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO,

β) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και

γ) Η Διοίκηση του Αγίου Όρους.

Άρθρο 87

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει πρεσβευτικό βαθμό, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα.

  1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ιδίως η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη και διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, η επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής εικόνας της χώρας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας διπλωματίας, της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στους τομείς του πολιτισμού και των μορφωτικών ανταλλαγών, και του συντονισμού των Υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων διεθνούς επικοινωνίας, η παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στις εκτός της χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγματα στην Ελλάδα.
  2. Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με την Υπηρεσία Συντονισμού και τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών για την έγκριση των Σχεδίων και προγραμμάτων δράσης, καθώς και καταρτίζει μηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της και τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων για τον βαθμό υλοποίησης των ΣΕΣ και ΣΔ.

Άρθρο 86

Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας φορείς

Στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας υπάγονται:

α) Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO,

β) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και

γ) Η Διοίκηση του Αγίου Όρους.

Άρθρο 87

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει πρεσβευτικό βαθμό, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 94

Η’ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων

  1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων, η αποστολή της οποίας συνίσταται στη μέριμνα για τη λήψη μέτρων και υλοποίηση προγραμμάτων για τη σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα, στη διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς επίσης στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση και στη στήριξη του απόδημου ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και στην ομαλή επανένταξη των παλιννοστούντων. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους.
  2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων υπάγονται:

α) Η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του απόδημου ελληνισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και η παροχή της ανάλογης συνδρομής προς αυτούς.

β) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων συμπαράστασης στους απόδημους Έλληνες για την κοινωνική πολιτιστική και οικονομική τους ανάπτυξη.

γ) Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών και εκκλησιαστικών υποθέσεων του απόδημου ελληνισμού.

δ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των όρων των διεθνών και διμερών συμβάσεων που αφορούν τους απόδημους Έλληνες.

ε) Η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους.

στ) Η αρμοδιότητα για τα θέματα προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, για τα θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

ζ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδημων Ελλήνων και μέριμνα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς για τη σύσταση, διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικών εκπαιδευτικών και πνευματικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

η) Η εισήγηση μέτρων για την εισαγωγή των απόδημων Ελλήνων στα πανεπιστήμια της χώρας, για τη χορήγηση εκπαιδευτικών υποτροφιών στους απόδημους και η φιλοξενία των παιδιών των απόδημων στην Ελλάδα.

θ) Η εισήγηση μέτρων για την στήριξη των οργανώσεων των αποδήμων και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελληνικών κοινοτήτων και οργανώσεων στο εξωτερικό.

Άρθρο 95

Διάρθρωση 

Η Η’ Γενική Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Η1 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού

β) Η2 Διεύθυνση Προξενικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων

γ) Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (ΚΕΠΠΑΕ)

Άρθρο 96

Η1 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού

  1. Η Η1 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εισήγηση μέτρων για την καλύτερη οργάνωση των αποδήμων Ελλήνων και την υποβοήθηση της κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης των αποδήμων Ελλήνων και την ηθική και υλική ενίσχυση των δραστηριοτήτων των κάθε είδους ελληνικών οργανώσεων στο εξωτερικό.

β) Την ηθική και υλική συμπαράσταση των συλλόγων, εταιρειών, σωματείων, ιδρυμάτων και άλλων κοινοτικών και διακοινοτικών οργανώσεων των αποδήμων Ελλήνων που αποσκοπούν στη διατήρηση των εθνικών παραδόσεων και την τόνωση του ελληνικού στοιχείου.

γ) Την κατάρτιση μητρώου και την τήρηση αρχείων που αναφέρονται στον αριθμό των αποδήμων Ελλήνων, ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων, ιδρυμάτων και άλλων οργανώσεων των αποδήμων Ελλήνων και τη συγκέντρωση, τήρηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην κοινωνική, πνευματική, πολιτιστική και οικονομική κατάσταση των αποδήμων Ελλήνων καθώς και στατιστικών στοιχείων αποδημίας και παλιννόστησης.

δ) Την οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και συσκέψεων για θέματα που ενδιαφέρουν τους απόδημους και τους παλιννοστούντες Έλληνες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό καθώς και τη συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες που οργανώνουν άλλοι φορείς.

ε) Τη διεξαγωγή και ανάθεση μελετών καθώς και την πρόταση για χρηματοδότηση μελετών και ερευνών, που υποβάλλονται στη Γ.Δ. σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

στ) Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις κάθε είδους οργανώσεις των αποδήμων Ελλήνων για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και του τουρισμού στο εξωτερικό.

ζ) Την εισήγηση μέτρων προς τους αρμόδιους φορείς για τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμβάσεων και την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων για εργασιακά θέματα και απασχόληση των αποδήμων Ελλήνων.

η) Την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, προκατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων στο εξωτερικό και εσωτερικό.

θ) Τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων καθώς και για τη σύναψη των σχετικών διακρατικών συμφωνιών.

ι) Τη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία, οικονομική ενίσχυση, εποπτεία και στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων για την εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και εσωτερικό καθώς και σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών που διορίζονται ή αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και εσωτερικού, για την εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων, καθώς και την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων.

ια) την εισήγηση μέτρων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων.

ιβ) Την ηθική και υλική ενίσχυση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών των αποδήμων Ελλήνων και των οργανώσεών τους.

ιγ) Τη μέριμνα για την παροχή υποτροφιών και επιχορηγήσεων στους απόδημους Έλληνες για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών κλίσεών τους και την προβολή του έργου τους.

ιδ) Την υποβολή στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προτάσεων για προγράμματα, έρευνες, μελέτες και άλλες δραστηριότητες συναφείς.

ιε) Την υποβολή σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές Μονάδες, προτάσεων στη ΣΤ-Β’ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού.

  1. Η Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού αποτελείται από τρία Τμήματα:

Τμήμα Ι: Απόδημου Ελληνισμού

Τμήμα ΙΙ: Προγραμμάτων και

Τμήμα ΙΙΙ: Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού

(www.panhellenicpost.com)