Κορωνοϊός και στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι ρυθμίσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σε εξαιρέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά θέματα στρατιωτικής θητείας, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα Ελλήνων του εξωτερικού που έχουν προκύψει λόγω πανδημίας.

Σχετική ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ερωτώντες αναφέρονται στους:

– Ανυπότακτους εξωτερικού που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα πάνω από τριάντα ημέρες

– Μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που κινδυνεύουν να μείνουν στην Ελλάδα πάνω από την προβλεπόμενη προθεσμία των έξι μηνών ανά ημερολογιακό έτος και να χάσουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού και

– Στρατεύσιμους που διαμένουν στο εξωτερικό, υποχρεούνται να καταταγούν αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η μετακίνησή τους προς την Ελλάδα.

Στην απάντηση του ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

– Στους ανυπότακτους εξωτερικού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.3421/2005, η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες συνολικά ή τμηματικά, κατ’ έτος. Το χρονικό διάστημα του ανωτέρω εδαφίου μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση τριών μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών, πασίδηλων γεγονότων που συμβαίνουν στις χώρες διαμονής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση έχει ωθήσει σε είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα ανυπότακτων εξωτερικού για λόγους προσωπικής ασφάλειας, είναι δυνατή η παράταση του χρόνου παραμονής τους στην Ελλάδα, για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες και μέχρι τη συμπλήρωση τριών μηνών συνολικά.

– Σε ό,τι αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού που κινδυνεύουν να μείνουν στην Ελλάδα πάνω από την προβλεπόμενη προθεσμία των έξι μηνών ανά ημερολογιακό έτος και να χάσουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.3421/2005, αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα, τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες ή έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

Απώλεια της ιδιότητας επέρχεται με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς, όσοι έχουν τύχει αναβολής κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και εισήλθαν στη χώρα την 1/1/2020 είναι δυνατόν να παραμείνουν μέχρι την 30/6/2020, χωρίς απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, ενώ όσοι εισήλθαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία είναι δυνατή η παραμονή τους μέχρι τη συμπλήρωση έξι μηνών.

– Αναφορικά με τους στρατεύσιμους που διαμένουν στο εξωτερικό και υποχρεούνται να καταταγούν αρχές Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3421/2005, είναι δυνατή η χορήγηση αναβολής κατάταξης στους στρατευσίμους, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν οικογενειακούς-προσωπικούς-οικονομικούς λόγους, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν στο άμεσο μέλλον. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Επιπλέον, για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη είναι δυνατή η επίκληση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος καθώς και εξαιρετικών λόγων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 70 του ν.3421/2005, για την αποδοχή ή την απόρριψη των οποίων αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Διοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την ως άνω κατηγορία στρατευσίμων είναι δυνατόν να εξεταστεί αφενός η χορήγηση αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους και αφετέρου η εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων καθώς και εξαιρετικών λόγων, σε περίπτωση μη κατάταξής τους.

(www.panhellenicpost.com)