Οι Συμιακοί και η Γέφυρα Κασρ Ελ Νιλ του Καΐρου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Γέφυρα Κασρ ελ Νιλ συνδέει την πλατεία Ταχρίρ στο κέντρο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας με το σύμπλεγμα της νέας Όπερας του Καΐρου προς το νότιο άκρο της νήσου Γκεζίρα. Προηγουμένως, στη θέση αυτή υπήρχε η Γέφυρα Ελ Γκεζίρα, η οποία είχε κατασκευαστεί στα 1869-1871. Τα θεμέλια της μήκους 1.932 μ. και πλάτους 20 μ. χαλύβδινης Γέφυρας Κασρ ελ Νιλ τέθηκαν από το βασιλέα Φαρούκ στις 4/2/1931 και την εργασία κατασκευής της έναντι 308.000 λιρών είχε αναλάβει η αγγλική εταιρία Dorman Long & Co, ενώ εγκαινιάστηκε από το Φαρούκ στις 6/6/1933 υπό την ονομασία Γέφυρα Χεδίβη Ισμαήλ. Την ονομασία Κασρ ελ Νιλ, δηλαδή ¨Παλάτι του Νείλου¨, έλαβε μετά την Επανάσταση του 1952. Χαρακτηριστικά της γέφυρας είναι τα τέσσερα λίθινα λιοντάρια, που ανά δύο στέκουν στις άκρες της, έργα του Γάλλου γλύπτη Henri Alfred Jacquemart.

Ως προς τη συμβολή των Συμιακών στην κατασκευή της διαβάζουμε στις 7/7/1932 σε άρθρο το αλεξανδρινού ¨Ταχυδρόμου¨ τα εξής :

¨Εντός 7 μηνών η μεγάλη γέφυρα του Κασρ ελ Νιλ, ης την κατασκευήν ανέλαβεν η αγγλική εταιρία Ντόρμαν, θα είναι έτοιμη. Ούτω η κατασκευή αυτής θα περατωθή προ της ταχθείσης προθεσμίας προς μέγα όφελος της συγκοινωνίας εν τη Αιγυπτιακή πρωτευούση. Άξιον σημειώσεως είναι ότι σημαντικόν ρόλον έπαιξαν οι Δωδεκανήσιοι εις την κατασκευήν της γέφυρας ταύτης. Η κατασκευή και η τοποθέτηση των βάσεων ανετέθη εις τον γνωστόν Συμαίον μηχανικόν κ. Γεώργιον Παπαφώτην, όστις εξεπλήρωσε το δύσκολον τούτο έργον μετά Συμαίων τολμηρών και ικανών δυτών με τελειότητα και τέχνην προκαλέσασαν την ευαρέσκειαν της εν Λονδίνω έδρας της μεγάλης αγγλικής εταιρίας Ντόρμαν. Δύναται να λεχθή ότι χάρις εις την συνεργασίαν των ειδικών τούτων Δωδεκανησίων εξοικονομήθη χρόνος και χρήμα εις την κατασκευήν της μεγάλης ταύτης γέφυρας, ήτις από απόψεως στερεότητος θα είναι απαράμιλλος¨.

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ