Κατατέθηκε από το ΥΠΕΞ το Σ/Ν για τη συγχώνευση της Δημόσιας Διπλωματίας με την ΓΓΑΕ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Μετά από πολύμηνη “κυοφορία” κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2021, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και ρύθμισης θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με την Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας. Κάτι που ατύπως έχει ήδη συντελεσθεί με τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Χρυσουλάκη να προΐσταται ήδη από μηνών της ατύπως συγχωνευμένης Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού. Ακόμη σε ό,τι αφορά την ομογένεια, στο ίδιο Νομοσχέδιο προβλέπεται η επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνουν:

Την ενσωμάτωση της Οικονομικής Διπλωματίας, της Δημόσιας Διπλωματίας και του Απόδημου Ελληνισμού στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Υπουργείου.

Τον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού σχήματος.

Την ενοποίηση Δομών για την αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.

Την αναδιάρθρωση του μηχανισμού διοικητικής υποστήριξης.

Την απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Την ενεργοποίηση εργαλείων ανθρωπιστικής αρωγής.

Για τα ζητήματα Απόδημου Ελληνισμού:

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και . Από την ενοποίηση των δύο Γραμματειών δημιουργείται μια νέα Γενική Γραμματεία, η οποία συντονίζει και υλοποιεί, με ενιαίο τρόπο, όλες τις δράσεις και λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ελλήνων σε Προξενικά, Θρησκευτικά, Μορφωτικά και Πολιτιστικά θέματα, στο εξωτερικό και το εσωτερικό.

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.): Επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) με στόχο  να αποτελέσει το συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που αφορούν στον Απόδημο και τον Ομογενειακό Ελληνισμό.

(www.panhellenicpost.com)